Alapszabály

 

A Csongrádi Nagy-Tisza Turisztikai, Horgász és Természetvédő Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) tagjai elhatározva az EGYESÜLET létrehozását, 2012. május 12. napján elfogadták annak alapszabályát, mely civil szervezet alapszabálya változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi tartalommal fogadják el:

 

 

1.    § Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

 

 

(1)     Az Egyesület neve:         Csongrádi Nagy-Tisza Turisztikai, Horgász és

Természetvédő Egyesület

 

(2) Az Egyesület rövid neve: Csongrádi Nagy-Tisza Egyesület.

 

(3) Az Egyesület székhelye: 6640 Csongrád Tisza oldal (Öregszőlők) Hrsz.: 7860/2.

 

(4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Dél-alföldi Tisza menti települések közigazgatási területeire.

 

(5) Az Egyesület jogi személy. Önkéntesen létrehozott, önkormányzati elven alapuló, demokratikus szervezet, amely alapszabályában meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal, önálló ügyintéző és képviseleti szervekkel, valamint önálló költségvetéssel rendelkezik.

 

(6) Jelképei: az egyesület emblémája               és  pecsétjei.

 

      1. pecsét téglalap alakú és tartalmazza az

           - egyesület teljes nevét / Csongrádi Nagy-Tisza Turisztikai, Horgász és Természetvédő Egyesület /,

           - székhelyét /6640 Csongrád Tisza oldal (Öregszőlők) Hrsz.: 7860/2 /,

           - adószámát és

           - bankszámlaszámát.

      2. pecsét kör alakú és tartalmazza az

           - egyesület rövid nevét /Csongrádi Nagy-Tisza Egyesület/ kör alakban

           - valamint a darab számtól függően   / 1.- 2. illetve 3. / számot a kör közepén.       

 

 

2. § Az Egyesület célja és tevékenysége

 

(1) Az Egyesület céljai:

a)      A Tisza és ezen belül Csongrád horgászturizmusának a fejlesztése.

b)      Mozgósítás a turizmus fejlesztésével kapcsolatos közös feladatok érdekében történő összefogásra és ezen keresztül a csongrádi kistérség turizmusának a fellendítése.

c)      A vendéglátók összefogásának megszervezése a turisztikai projektek és fejlesztések közös megvalósításának az érdekében.

d)     A Tisza horgászturizmusának a fejlesztése érdekében, összefogás a Tisza menti horgász és turisztikai egyesületekkel, szövetségekkel.

e)      A Tisza halállományának, természetes élőhelyeinek és élővilágának védelme a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény - tagjainkra vonatkozó - rendelkezéseinek a maradéktalan betartásával és betartatásával.

f)       A sporthorgászat népszerűsítése érdekében horgászversenyek szervezése és lebonyolítása a csongrádi Tisza szakaszon.

g)      Az ifjúság nevelése a környezetvédelemre, és a szabadidő hasznos eltöltésére.

h)      A természeti környezet megóvása különös tekintettel a csongrádi Nagy-Tisza területére és annak tágabb környezetére.

i)        A környezetszeretetre való nevelés, a környezetvédelem népszerűsítése.

j)        Csongrádon a turisztikai vállalkozások marketing tevékenységének az összehangolása.

k)      Csongrád komplex turisztikai kínálatát bemutató kiadványok, információs térképek, plakátok készíttetésében való részvétel.

l)        A turizmussal kapcsolatos pályázatok figyelemmel kísérése, és esetleges részvétel azokban.

m)    Országos szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás.

n)      Turisztikai és horgász programok értékesítése, szálláshelyek közvetítése.

o)      A horgász turizmus minőségi kínálatának fejlesztése és értékesítésének elősegítése.

p)       Csongrád és kistérségében élő lakosság életminőségének javítása, a turizmus fejlődésének elősegítésével.

 

(2) Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát interneten és a helyi sajtótermékekben való közzététel útján biztosítja.

 

(3) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.

 

 

3. § Az egyesület feladatai:

 

(1)     Az egyesület a fenti célok elérése érdekében egységes, szervezetbe kívánja, tömöríti mindazon személyeket, szervezeteket és vállalkozásokat melyek tevékenysége a turizmushoz kapcsolódik, illetve a horgászatot, mint szabadidős tevékenységet választják, illetőleg szervezett módon támogatni kívánják a horgász turizmus fejlődését.

(2)      Az egyesület biztosítja a szervezeti kereteket a Csongrád és kistérségében tevékenykedő személyek, szervezetek és vállalkozások turizmussal és horgászattal kapcsolatos érdekeinek feltárására, előmozdítására, hatékony képviseletére és érdekeik érvényesítésére.

 

(3)     Az egyesület szervező, koordináló és érdekérvényesítő tevékenysége arra irányul, hogy növekedjék a vidéki és azon belül a Tiszai horgászturizmus népszerűsége.

 

 

4. § Az Egyesület tagjai

 

(1)   Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, vagy jogi személy, vagy egyéb szervezet, aki/amely a jelen Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja és tagfelvételi kérelmét az  Elnök jóváhagyja. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő okiratát ismeri és az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

(2)  A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az  Elnök hatáskörébe tartozik. A tag felvételének kérdésében az Elnök dönt. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén, az elutasító határozata ellen jogorvoslatnak van helye, a tagfelvételt kérő a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül jogorvoslati kérelmet nyújthat be az egyesület elnökségéhez.

 

(3)  A fellebbezés alapján a tagfelvételről az  elnökség dönt, nyílt szavazással, a jelenlévő szavazatok egyszerű szótöbbségével. A tagfelvételről szóló határozatot annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára.  Az Elnökség a jogorvoslati kérelem benyújtásától számított 30 napon belül köteles határozni a tagfelvételről. Az elnökség határozata ellen jogorvoslatnak nincs helye.

 

(4)   Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.

 

(5)   A szervezet pártoló tagja lehet az a magyar állampolgár, aki a szervezet célkitűzéseit és alapszabályát elfogadta és pártoló tagsági díjat fizet. A pártoló tagság a 4.§ (2) pontjában megfogalmazottakkal azonos módon jön létre. A pártoló tag nem teljes jogú tagja a szervezetnek, a közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehet, de szavazati joggal nem rendelkezik, egyben köteles az Alapszabály rendelkezéseit betartani és az Egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni.

 

(6)   Az Elnökség egyszerű többségi döntéssel hozott határozattal tiszteletbeli tagnak kérhet fel olyan természetes személyeket, akiket arra érdemesnek tart. A tiszteletbeli tagság annak a jelölt általi írásbeli elfogadásával jön létre. A tiszteletbeli tagság az Egyesületben teljes jogú tagsági jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet, a tiszteletbeli tag is jogosult a Közgyűlésen részt venni, felszólalni, véleményét az adott kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani és javaslatot tenni, valamint egyben köteles az Alapszabály rendelkezéseit betartani és az Egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni.

 

(7)  A jelen Alapszabályban, a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a "tag" kifejezés szerepel, csupán az Egyesület rendes tagjait kell érteni, a különleges jogállású tagokra - tiszteletbeli és pártoló tagokra - vonatkozó eltérő rendelkezések mindig pontosan tartalmazzák a "tiszteletbeli illetve pártoló tag, vagy a különleges jogállású tag" kifejezést.

 

 

(8)  Az egyesületi tagsági jogviszony (mely vonatkozik a különleges jogállású tagokra is) megszűnik:

a)      A tag kilépésével.

b)      A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

c)      A tag kizárásával.

 

(9) A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.

 

(10) Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.

 

(11) Kizárható a tag akkor is, ha hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább hat hónapos mulasztás elteltét követően az elnökség írásban – póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt.

 

(12) A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.

 

(13) A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.

 

5. § Tagsági jogok és kötelezettségek

 

(1)  Az egyesület tagja jogosult:

a)      az egyesület tevékenységében részt venni

b)      az egyesület szolgáltatásait igénybe venni

c)      a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni

d)     az egyesület irataiba betekintetni

e)      arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

f)       részt venni az Egyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések megvitatását,

g)      a természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag képviselője útján a közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni,

h)      a természetes személy tagok választhatnak és választhatók, a nem természetes személy tagok pedig törvényes képviselőik útján választhatnak és választhatók az Egyesület vezető tisztségviselőinek,

i)        a természetes személy tagok közvetlenül a nem természetes személy tagok képviselőik útján tekinthetnek be a közgyűlés és az elnökségi ülések jegyzőkönyveibe.

 

(2)   A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja és teljesítheti jogait és kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti képviseletnek nincs helye.

 

(3)   A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni.

 

(4)   A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.

 

(5)  Az Egyesület tagja:

a)         Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.

b)        Köteles a közgyűlés által meghatározott mértékű tagdíjat  minden év június 01. napjáig megfizetni.

c)         Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani.

d)        Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.

e)         Az Egyesület alapszabályát és belső szabályzatait valamint az Egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani

f)         Az Egyesület közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint eljárni.

g)        Betartani és betartatni a mindenkor érvényes Országos és helyi Horgászrendet.

h)        A kezelésébe került egyesületi vagyontárgyakat a jó gazda gondosságával óvni és a lehetőség szerint azt gyarapítani, e vagyontárgyak használatával összefüggésben anyagi és jogi felelősség terheli.

 

(6) Amennyiben a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, az Egyesület valamennyi tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.

 

 

6. § Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok

 

(1)  Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összessége. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyintéző képviselő szerve, az Elnökség irányítja és látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői az elnökség tagjai: az Elnök, az Alelnök, a Titkár és a két Elnökségi tag.

 

(2)  Az egyesület vezető tisztségviselőivel szembeni követelmények és kizáró okok:

a)      Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

b)      Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

c)      A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

d)     Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

e)      Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

f)       Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

 

 

7. § A Közgyűlés

 

(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Az Elnök az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a Közgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni, ha a tagok legalább 1/3-a írásban kéri.

 

(2) A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a)      Az alapszabály megállapítása, módosítása.

b)      Az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása.

c)      A vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása.

d)     Az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása.

e)      Az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása.

f)       A vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll.

g)      Az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt.

h)      A jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés.

i)        A kizárással kapcsolatos jogorvoslati kérelem elbírálása, illetőleg a tiszteletbeli tagi cím visszavonása.

j)        A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása.

k)      Döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.

 

(3) A közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli értesítésével, írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább 15 naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok - a napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák -, valamint a határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt közgyűlés helyének és dátumának pontos megjelölésével. A közgyűlés nyilvános amennyiben ez az Egyesület vagy mások jogát, jogos érdekét nem veszélyezteti. A zártkörűségről az elnök javaslatára a közgyűlés dönt egyszerű szavazattöbbséggel.

 

(4) A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 % -a + egy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes abban az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták.

 

(5)  A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve a jogszabály és a jelen alapszabály által meghatározott eseteket.

 

(6)  A határozat meghozatalakor nem szavazhat az:

a)      Akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít.

b)      Akivel a határozat szerint szerződést kell kötni.

c)      Aki ellen a határozat alapján pert kell indítani.

d)     Akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja.

e)      Aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll.

f)       Aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

 

(7)  A tag kizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja.

 

(8)  A közgyűlés az éves beszámolóról szóló határozatát az általános szabályok szerint, azaz a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza.

 

(9)  A levezető elnök személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz.

 

(10) A közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza, amennyiben a titkos szavazásra indítvány nem érkezik, vagy az indítványt a közgyűlés elveti.

 

(11) Szavazategyenlőség esetén nyílt szavazáskor a szavazást meg kell ismételni és ismételt szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni. Titkos szavazás esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni. A közgyűlés határozatait nyilvánosságra kell hozni.

 

(12) A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő tag ír alá. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlés döntéseinek tartalmát, időpontját, hatályát, valamint a határozatot támogatók és ellenzők számarányát.

 

(13) A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tagokkal a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

 

 

 

8. § Az Elnökség

 

(1)  Az Egyesület vezető szerve az 5 tagú Elnökség, amelynek tagjait a Közgyűlés egyszerű szavazattöbbséggel, titkos szavazással a megalakulás alkalmával 3 a továbbiakban 5 év időtartamra választja. Az Elnökség tagjai: az Elnök, az Alelnök, a Titkár és 2 Elnökségi tag.

 

(2)  A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

 

(3)  Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja.

 

(4)  A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

 

(5)  Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább kettő alkalommal tart ülést. Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van. Az ülések nyilvánosak amennyiben ez az egyesület vagy mások jogát, jogos érdekét nem veszélyezteti.

(6)  A zártkörűségről az elnök javaslatára ez elnökség dönt egyszerű szavazattöbbséggel.

 

(7)  Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg.

 

(8)  A határozat meghozatalakor nem szavazhat az:

a)      Akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít.

b)      Akivel a határozat szerint szerződést kell kötni.

c)      Aki ellen a határozat alapján pert kell indítani.

d)     Akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója.

e)      Aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll.

f)       Aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. A határozatot az érintettel igazolható módon közölni kell.

 

(9)  A határozatot annak meghozatalát követő 8 napon beül az érintettel igazolható módon (levélben) közölni kell.

 

(10)  Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.

 

(11)  Az Elnökség hatáskörébe tartozik:

a)      Az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala.

b)      A beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése.

c)      Az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése.

d)     Az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása.

e)      A közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése.

f)       Az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása.

g)      Részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre.

h)      A tagság nyilvántartása.

i)        Az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése.

j)        Az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése.

k)      Az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele.

l)        A tag felvételéről való jogorvoslati döntés.

m)    Az ügyrend elfogadása.

n)      Az etikai szabályok elfogadása.

o)      Tag kizárása a 4. § (10)-(13) bekezdésben foglaltak alapján.

p)      Az Elnök utasítása a közgyűlés összehívására.

q)      Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki beszámolókba, valamint a korábbi közgyűlési határozatokba való betekintés biztosítása az érdeklődők részére.

r)       Az éves beszámoló elkészítése és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése.

s)       Döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal és nem tartozik a Közgyűlés hatáskörébe.

 

(12)  A Közgyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik az elnökségi tagság a tag halálával és lemondásával is, amely esetekben a Közgyűlés új elnökségi tagot választ. Az időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól.

 

(13)  Az Elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők személye megállapítható.

 

 

9. § Az Elnök

 

(1) Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással alakuláskor 3 későbbiekben 5 év időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletre önállóan jogosult vezetője.

 

(2) Az Elnök hatásköre és feladatai:

a)      Az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése.

b)      A munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett.

c)      Az elnökségi ülések előkészítése és levezetése.

d)     Szerződések előkészítése és megkötése.

e)      Az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt.

f)       Az éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése.

g)      Amennyiben ez mások vagy az Egyesület jogát vagy jogos érdekét nem sérti vagy veszélyezteti, a Közgyűlés és az Elnökség által meghozott határozatokat valamint az Egyesület beszámolóit az Egyesület internetes honlapján nyilvánosságra hozza.

Az Elnök tevékenységét társadalmi munkában végzi.

 

 

10. §. Az Alelnök

 

(1) Az Alelnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással alakuláskor 3 későbbiekben 5 év időtartamra választott tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletre az Elnök akadályoztatása esetén jogosult vezetője. Az Alelnök képviseleti joga önálló.

 

(2) Az Alelnök hatásköre és feladatai:

a)      Az Elnök akadályoztatása esetén helyettesíti az Elnököt, és ellátja annak feladatait.

b)      Az Alelnök látja el az egyesület napi ügyeinek intézését, a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtását intézi és koordinálja.

c)      A Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel történő közlése.

d)     Gondoskodik a szükséges közlemények nyilvánosságra hozataláról, gondoskodik az egyesület által kiírt pályázatok meghirdetéséről.

e)      Szervezi az egyesület nevében a javára történő adománygyűjtést.

Az Alelnök tevékenységét társadalmi munkában végzi.

 

 

11. § A Titkár

 

(1) A Titkár a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással alakuláskor 3 későbbiekben 5 év időtartamra választott tisztségviselő, aki az Egyesület gazdasági ügyeinek a képviseletére jogosult.

 

(2) A Titkár hatásköre és feladatai:

a)      Az Egyesület közgyűlésének és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható.

b)      Gondoskodik az állami és területi jegyek időben történő beszerzéséről.

c)      Beszedi az egyesületi tagdíjat és értékesíti a horgásztagok részére az állami és területi jegyeket.

d)     Kezeli az egyesület működése során felhalmozott vagyont, a házi pénztárt, a készpénz csekket, az elszámolási utalványt.

e)      Az egyesület szerveinek határozata alapján folyamatosan intézi az egyesület ügyeit, ügyintézéséről az Elnökséget folyamatosan tájékoztatja.

 

12. § Elnökségi tagok

 

Az Elnökségi tagok, két fő, a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással alakuláskor 3 későbbiekben 5 év időtartamra választott tisztségviselők, akiket az Egyesület horgász, illetve turisztikai részének szervezésére, képviseletére választ a Közgyűlés.

 

 

13. § A Felügyelő Bizottság

 

(1) A Felügyelő Bizottság feladata az Egyesület alapszabályban rögzített tevékenységének, gazdálkodásának folyamatos ellenőrzése és felügyelete. Működéséért a közgyűlésnek felel.

 

(2) A Felügyelő Bizottság a tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

 

(3) A Felügyelő Bizottság 3 tagját a Közgyűlés választja egyszerű szótöbbséggel titkos szavazással alakuláskor 3, későbbiekben 5 év időtartamra.

 

(4) A Felügyelő Bizottság Elnökét a megválasztott tagok maguk közül jelölik ki.

 

(5) A Felügyelő Bizottság elnökét az Egyesület választott testületeinek üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni.

 

(6) A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik, mely ülést a Felügyelő Bizottság elnöke a tervezett időpont előtt legalább 15 nappal írásban hív össze a napirend egyidejű írásbeli közlésével. A bizottsági ülések nyilvánosak, amennyiben ez az Egyesület vagy mások jogát, jogos érdekét nem veszélyezteti. Zárt ülés elrendeléséről az előző bekezdésben foglalt indokok alapján a Felügyelő Bizottság elnöke jogosult dönteni.

A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén meg kell ismételni a szavazást és ismételt szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni.

Munkarendjét maga határozza meg. A határozatokat az érintettekkel a Felügyelő Bizottság elnöke közli írásban. A határozatokat az egyesület Titkára által vezetett Határozatok Könyvébe kell behelyezni. A Határozatok Könyvének tartalmára az Alapszabály 8.§ (7.) pontjában foglalt rendelkezések az irányadók.

 

(7) A Felügyelő Bizottság munkájáról és megállapításairól írásban tartozik a Közgyűlést tájékoztatni.

 

(8) A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:

a)      A szervezet működése során olyan jogszabálysértés, vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetőszerv döntését teszi szükségessé.

b)      A vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

 

(9) Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezetőszerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.

 

(10) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

 

(11) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki:

a)      A vezető szerv elnöke vagy tagja.

b)      A szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik.

c)      A szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást.

 

 

14. § Az Egyesület működése és gazdálkodása

 

(1) Az Egyesület, mint civil szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.

 

(2) Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb jövedelmekből gazdálkodik.

 

(3) A tagdíj összegét, befizetésének módját az Elnökség határozza meg az alakulás évében fizetendő tagdíj kivételével. A tagok tagdíj-befizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

 

(4) Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.

 

(5) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.

 

(6) Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat készítési kötelezettsége nincsen.

 

(7) Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatás kivételével – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni.

 

(8) Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzá-tartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

 

(9) Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

 

(10) Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.

 

(11) Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra a 2011. évi CLXXV. tv.-ben foglaltak az irányadók.

 

(12) Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő és cél szerinti tevékenységét nem veszélyeztető módon folytathat.

 

(13) Az Egyesület működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi ellenőrzést.

 

(14) Az Egyesület működése során keletkezett iratokba a betekintés lehetőségét az Egyesület elnöke biztosítja az érdeklődő részére munkanapokon előzetesen egyeztetett időpontban az Egyesület székhelyén, felügyelet mellett.

 

 

15. § Az Egyesület képviselete

 

(1) Az Egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el. A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános. A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló. Az Alelnök az Elnök helyettesítési jogkörében eljárva az Egyesület képviseletére önállóan jogosult.

 

(2) Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök, az Alelnök önállóan, vagy két elnökségi tag együttesen jogosult rendelkezni.

 

 

16. § Az Egyesület megszűnése

 

(1) Az Egyesület megszűnik, ha más egyesülettel egyesül vagy egyesületekre válik szét.

 

(2) Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha:

a)      Az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg.

b)      Az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

 

(3) Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell fordítani. A hitelezők kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a Közgyűlés dönt.

 

 

 

17. § Záró rendelkezések

 

(1)     A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak.

 

(2)     Az Egyesület Alapszabályát az alapító tagok a 2012. március 7. napján a 6640 Csongrád Gróf Andrássy Gyula utca 17/a. szám alatt tartott Alakuló Közgyűlésen egyhangú határozattal hagyták jóvá.

Jelen alapszabályt jóváhagyta az Egyesület 2017 január 29. napján tartott közgyűlése, mely alapszabály elfogadásával a tagok az alapszabály 2012. március 7. napján kelt korábbi szövegét hatályon kívül helyezik és helyébe a jelen alapszabály rendelkezései lépnek.

         Kelt: Csongrád, 2017. január 29. napján

 

 

 

 

 

 

Both Gyula

 

 

a közgyűlés levezető elnöke

 

jegyzőkönyvvezető

 

 

 

 

Hitelesítő tagok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ellenjegyzem”:

2017.