Tilalmi idő módosítása.

2013.04.29 13:51

 

 

Ügyiratszám: CSH/01/692-8/2013.

Tárgy: Halfogási tilalom feloldása

                                               

Tel.: 62/680-780, Fax: 62/680-776

 Mell:

 

 

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása alapján hivatalból indított eljárásban meghoztam az alábbi

h a t á r o z a t o t.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság által 2013. április 15-én  a CSH/01/692-3/2013 számú határozattal a Tisza folyó 258 fkm-től a Körös torkolatig terjedő és a Körös folyó 0-12 fkm közötti szakaszára, valamint ezen szakaszokon a magaspartok és védtöltések közötti egyéb önálló vízterületekre és elöntésekre vonatkozóan elrendelt teljes halfogási tilalmat 2013. 04. 29.-én 24-ótától feloldom.

 

A Tisza folyó országhatártól 160-258 fkm. Közötti, a Körös folyó 0-12 fkm. Közötti és a Maros folyó 0-40 fkm közötti szakaszán, valamint ezen szakaszokon a magaspartok és védtöltések közötti egyéb önálló vízterületekre és elöntésekre vonatkozóan a ponty, a harcsa, a márna, a jászkeszeg, a paduc és a szilvaorrú keszeg fajlagos fogási tilalmi idejét 2013. 04. 30-ára és 2013. 05. 01-ére kiterjesztem.

 

Határozatom a fellebbezésre tekintet nélkül közérdekből azonnal végrehajtandó.

Jelen határozat ellen közigazgatási hatósági úton fellebbezéssel lehet élni a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság Vadászati és Halászati Osztályánál a határozat közlésétől számított 15 napon belül. A fellebbezést a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság Vadászati és Halászati Osztályához kell címezni, de a Csongrád Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság Vadászati és Halászati Osztályánál - mint első fokú közigazgatási hatóságnál – kell benyújtani.

A fellebbezés előterjesztésével egyidejűleg 5.000 Ft. igazgatási szolgáltatási díjat kell a mellékelt kp-átutalási megbízáson vagy átutalással fizetni a NÉBIH 10032000-00289782-00000000 számú számlájára,   a fizetési megbízás közlemény rovatába fel kell tüntetnie adószámát és a hatósági eljárás megnevezését (14.7 Elsőfokú hatósági döntés elleni fellebbezés díja).A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

 

I n d o k o l á s

 

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság 2013. április 15-én  a CSH/01/692-3/2013 számú határozattal a Tisza folyó 258 fkm-től a Körös torkolatig terjedő és a Körös folyó 0-12 fkm közötti szakaszára, valamint ezen szakaszokon a magaspartok és védtöltések közötti egyéb önálló vízterületekre és elöntésekre vonatkozóan teljes halfogási tilalmat rendelt el a halállomány védelme érdekében.

A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Szolnok, Ságvári krt. 4.) KP-958-024/2013 számú levelében bejelentette, hogy a folyókon a hajózást és a védtöltéseken a közlekedést korlátozó intézkedéseket indokoló árvízvédelmi készültség mérséklése várható, ezért nem indokolt a korábban a halállomány védelme érdekében kihirdetett halfogási tilalom további fenntartása.


 

A folyókon a kedvező vízállás, a gyorsan emelkedő vízhőmérséklet következtében, már részben megfigyelhető a rendelkező részben felsorolt halfajok ívása, ezért az ívó halfajok védelme érdekében döntöttem a fogási tilalmi időszak kiterjesztéséről.

 

Ugyanezen körülmény miatt szükséges az azonnali intézkedés, amely indokolja a határozat azonnal végrehajthatóvá nyilvánítását.

Határozatomat a 328/2010.(XII.27) Kormány rendelet 14.§. (1.) bekezdés - mely szerint a Kormány halászati hatóságként a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságát jelöli ki – biztosított jogkörömben, a halászatról és horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény (Hhtv.) 39. § (1) b) alapján – „Ha a halászati vízterületen vagy annak meghatározott részén a halállomány vagy élőhelyének védelme indokolja, a halászati hatóság a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint korlátozhatja vagy megtilthatja egy vagy több halfaj halászását, horgászását”- valamint a Hhtv. 42. § (2) d) pontjában és a 73/1997. (X.28.) FM-KTM együttes rendelet3. § (3) bekezdésében foglaltak alapján hoztam meg.

 

A jogorvoslat lehetőségére való utalást a 2004. évi  CXL. törvény (KET) 98.§.(1.)bekezdés szerint „Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja”. A 99.§.(1.) bekezdés alapján „A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni”.

Döntésemet a KET 101.§ (5) bekezdése alapján nyilvánítottam azonnal végrehajtandóvá - „A döntés akkor nyilvánítható fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak, ha a) …..súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése miatt szükséges....”

A 328/2010. (XII.27.) Kormány rendelet 4. § (1) A mezőgazdasági szakigazgatási szervek által hozott első fokú döntés esetén – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – másodfokon az NÉBIH jár el.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékére való utalást a földművelésügyi miniszter 78/1997. (XI.4.) FM rendelet. 29.§.(1.) bekezdése alapján tettem meg.

Szeged, 2013. április 29.

 

                                                                Futó Tamás

                                                                                             igazgató megbízásából

 

 

                                                                                                  Papp András

                                                                                                                                      halászati főfelügyelő                             

 

Erről értesül:

1./ Tisza Halászati Szövetkezet Szeged-Gyála tanya 8.

2./ Ungerbauer Anikó Csongrád-Bokros Tanya 1258.

3./ Szabó Gábor Csongrád, Muskátli u. 6/a.

4./ Horgászegyesületek Csongrád Megyei Szövetsége (Szeged, Bocskai u. 2.)

5./ Vízirendészeti Rendőőrs Szeged, Tisza L. krt. 2-4.

6. /Csongrádi Sporthorgász, Környezet- és Természetvédő Egyesület

7./ Csongrád Megyei MgSzH. Gazdasági és Informatikai Osztálya

8./ Csongrádi Nagy-Tisza Horgászegyesület

9./ Mészáros Dezső Csongrád Gyökér u. 26.

10./ Irattár

Vissza