A teljes alapszabály megnyitása Itt

2012.02.16 12:31

 

 

 

Alapszabály

 

A Csongrádi Nagy-Tisza Turisztikai, Horgász és Természetvédő Közhasznú Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. és következő §-ai alapján, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseire is figyelemmel a mai napon az egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el:

 

 

1. § Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

 

(1) Az Egyesület neve: Csongrádi Nagy-Tisza Turisztikai, Horgász és Természetvédő Közhasznú Egyesület.

 

(2) Az Egyesület rövid neve: Csongrádi Nagy-Tisza Egyesület.

 

(3) Az Egyesület székhelye: 6640 Csongrád Tisza oldal (Öregszőlők) Hrsz.: 7860/2

 

(4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Dél-alföldi Tisza menti települések közigazgatási területeire.

 

(5) Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet. Önkéntesen létrehozott, önkormányzati elven alapuló, demokratikus szervezet,   amely alapszabályában meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal, önálló ügyintéző és képviseleti szervekkel, valamint önálló költségvetéssel rendelkezik.

 

(6) Jelképei: az egyesület emblémája és pecsétje.

 

 

 

2. § Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége

 

(1) Az Egyesület céljai:

a.)    A Tisza és ezen belül Csongrád horgászturizmusának a fejlesztése.

b.)    Mozgósítás a turizmus fejlesztésével kapcsolatos közös feladatok érdekében történő  összefogásra és ezen keresztül a csongrádi kistérség turizmusának a fellendítése.

c.)    A vendéglátók összefogásának megszervezése a turisztikai projektek és fejlesztések közös megvalósításának az érdekében.

d.)    A  Tisza folyó horgászvízzé nyilvánítása érdekében, összefogás a Tisza menti egyesületekkel és  egy Alsó-Tiszamenti Szövetség létrehozásának a kezdeményezése.

e.)     A Tisza halállományának és élővilágának védelme a halászatról és a horgászatról szóló törvény - tagjainkra vonatkozó - rendelkezéseinek a maradéktalan betartásával és a sporthorgászat feltételeinek megteremtése  a csongrádi Tisza szakaszon.

f.)      Sporthorgász versenyek szervezése és lebonyolítása.

g.)    Az ifjúság nevelése a környezetvédelemre, és a szabadidő hasznos eltöltésére.

h.)    A természeti környezet megóvása különös tekintettel a csongrádi  Nagy-Tisza területére és annak tágabb környezetére.

i.)      A környezetszeretetre való nevelés, a környezetvédelem népszerűsítése.

j.)      Csongrádon a  turisztikai vállalkozások marketing tevékenységének az összehangolása.

k.)    Csongrád komplex turisztikai kínálatát bemutató kiadványok, információs térképek, plakátok készíttetésében való részvétel.

l.)      A turizmussal kapcsolatos  pályázatok figyelemmel kísérése, és esetleges részvétel azokban.

m.)  Országos szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás.

n.)    Turisztikai és horgász  programok értékesítése, szálláshelyek közvetítése.

o.)    A horgász turizmus  minőségi kínálatának fejlesztése és értékesítésének elősegítése.

p.)     Csongrád és kistérségében  élő lakosság életminőségének javítása, a turizmus fejlődésének elősegítésével.

 

(2) Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

 Kszt. 26. § c.) 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

                          8. természetvédelem, állatvédelem
                          9. környezetvédelem
                        14. sport, sporthorgászat és annak feltételeinek megteremtése

 

(3) Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát a szórólapokon és a helyi sajtótermékekben való közzététel útján biztosítja.

 

(4) Az Egyesület mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

 

(5) Az Egyesület mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

 

(6) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.

 

(7) Az Egyesület mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti.

 

 

 

3. § Az egyesület feladatai:

 

(1)   Az egyesület a fenti célok elérése érdekében egységes, szervezetbe kívánja tömöríti mindazon személyeket, szervezeteket és vállalkozásokat melyek tevékenysége a turizmushoz kapcsolódik, illetve a horgászatot mint szabadidős tevékenységet választják, illetőleg szervezett módon támogatni  kívánják a horgász turizmus  fejlődését.

(2)    Az egyesület biztosítja a szervezeti kereteket a Csongrád és kistérségében  tevékenykedő személyek, szervezetek és vállalkozások turizmussal és horgászattal kapcsolatos érdekeinek feltárására, előmozdítására, hatékony képviseletére és érdekeik érvényesítésére.

 

(3)   Az egyesület szervező, koordináló és érdekérvényesítő tevékenysége arra irányul, hogy növekedjék a vidéki és azon belül a Tiszai horgászturizmus népszerűsége.

 

 

4. § Az Egyesület tagjai

 

(1) Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy vagy szervezet, aki a jelen Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő okiratát ismeri és az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

(2) A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő elfogadásával jön létre.

 

(3) Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.

 

(4) A szervezet pártoló tagja lehet az a magyar állampolgár, aki a szervezet célkitűzéseit és alapszabályát elfogadta és pártoló tagsági díjat fizet. A pártoló tag nem teljes jogú tagja a szervezetnek, a közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehet, de szavazati joggal nem rendelkezik, egyben köteles az Alapszabály rendelkezéseit betartani és az Egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni.

 

(5) Az Elnökség egyszerű többségi döntéssel hozott határozattal tiszteletbeli tagnak kérhet fel olyan természetes személyeket, akiket arra érdemesnek tart. A tiszteletbeli tagság annak a jelölt általi írásbeli elfogadásával jön létre. A tiszteletbeli tagság az Egyesületben tagsági jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet azzal a kivétellel, hogy a tiszteletbeli tag is jogosult a Közgyűlésen részt venni, felszólalni, véleményét az adott kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani és javaslatot tenni, valamint egyben köteles az Alapszabály rendelkezéseit betartani és az Egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni.

 

(6) A jelen Alapszabályban a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a "tag" kifejezés szerepel, csupán az Egyesület rendes tagjait kell érteni, a tiszteletbeli tagokra vonatkozó eltérő rendelkezések mindig pontosan tartalmazzák a "tiszteletbeli tag" kifejezést.

 

(7) Az egyesületi tagság megszűnik:

– a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód nélküli megszűnésével,

– a kilépés írásbeli bejelentésével

– ha az Egyesület megszűnik.

 

 

(8) Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az Elnökséghez. A kilépés az Elnökség részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos.

 

(9) Az Elnökség szavazat-többséggel az Egyesületből kizárhatja azt a tagot és pártoló tagot, aki valamely, az egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi; így különösen, ha a hat hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíjat írásbeli felszólításra sem fizette be, illetőleg, ha az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. A kizárással kapcsolatos jogorvoslati kérelem elbírálása a Közgyűlés hatásköre, melyről az háromnegyedes szavazat-többséggel dönt.

 

(10) A tiszteletbeli tagi címet a Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével jogosult megvonni abban az esetben, ha a tiszteletbeli tag az Egyesület céljával, szellemiségével, értékrendjével vagy az Alap-szabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.

 

(11) A 4.§. (9) és (10) bekezdéseiben megjelölt eljárásokban csak azt követően hozható meg a kizárásról illetve a tiszteletbeli tagi cím megvonásáról szóló határozat, hogy a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére.

 

 

 

 

 

5. § Tagsági jogok és kötelezettségek

 

 

(1) Az Egyesület tagja jogosult:

– részt venni az Egyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések megvitatását

– a természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag képviselője útján a közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni

– a természetes személy tagok választhatnak és választhatók, a nem természetes személy tagok pedig törvényes képviselőik útján választhatják meg az Egyesület vezető tisztségviselőit.

– betekinthet a közgyűlési jegyzőkönyvekbe, az elnökségi ülések emlékeztetőibe

 

(2) Az Egyesület tagja köteles:

– az Egyesület alapszabályát és belső szabályzatait valamint az Egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani

– az Egyesület közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint eljárni,

– betartani és betartatni a mindenkor érvényes Országos Horgászrendet.

a közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben megfizetni,

– a kezelésébe került egyesületi vagyontárgyakat a jó gazda gondosságával óvni és a lehetőség szerint azt gyarapítani, e vagyontárgyak használatával összefüggésben anyagi és jogi felelősség terheli.

 

(3) A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorol-hatja és teljesítheti jogait és kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti képviseletnek nincs helye.

 

(4) Amennyiben a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, az Egyesület valamennyi tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.

 

 

 

 

6. § Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok

 

 

(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés (7. §), amely a tagok összessége. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyintéző képviselő szerve, az Elnökség (8. §) irányítja és látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői: az elnökségi tagok és az Elnök (9. §) valamint a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai.

 

(2) Az Egyesület ügyintéző szervének tagja, illetőleg az Egyesület képviselője olyan magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt.

 

(3) Az Egyesület vezető szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

(4) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

 

(5) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 

 

 

7. § A Közgyűlés

 

 

(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet évente legalább egy alkalommal  össze kell hívni. Az Elnök az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a Közgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni, ha a tagok legalább 1/3-a írásban kéri.

 

 

(2) A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

 

a) Az Alapszabály megállapítása, módosítása.

b) Az éves költségvetés meghatározása.

c) Az Elnök éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentésnek az elfogadása.

d) Az Egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, feloszlásának kimondása.

e) A kizárással kapcsolatos jogorvoslati kérelem elbírálása, illetőleg a tiszteletbeli tagi cím visszavonása

f) Az Elnökség tagjai és az Elnök megválasztása

g) Az Elnökség tagjai és az Elnök visszahívása,

h) A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása

 

(3) A közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok, valamint a határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt közgyűlés helyének és dátumának pontos megjelölésével. A közgyűlés nyilvános.

 

(4) A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 % -a + egy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes abban az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták.

 

(5) A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egy-szerű szótöbbségével hozza, kivéve az a), e) és g) pontot, ahol a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok minősített többségének (legalább három-negyedének) igenlő szavazata szükséges. Tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja.

 

(6) A közgyűlés az éves beszámolóról és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról szóló határozatát az általános szabályok szerint, azaz a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza.

 

(7) A levezető elnök személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz.

 

(8) A közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza, amennyiben a titkos szavazásra indítvány nem érkezik, vagy az indítványt a közgyűlés elveti.

 

(9) Szavazategyenlőség esetén nyílt szavazáskor a Közgyűlés levezető elnökének szavazata dönt, titkos szavazás esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

 

(10) )  A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő tag ír alá.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlés döntéseinek tartalmát, időpontját, hatályát, valamint a határozatot támogatók és ellenzők számarányát. A közgyűlés a határozatait jelenlévőkkel szóban, a jelen nem lévő  érintettekkel igazolható módon közölni kell.   

 

 

7. § Az Elnökség

 

 

(1) Az Egyesület vezető szerve az 5 tagú Elnökség, amelynek tagjait a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással a megalakulás alkalmával 3 a továbbiakban 5 év időtartamra választja.

 

(2) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább kettő alkalommal tart ülést. Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van. Az ülések nyilvánosak.

 

(3) Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. A határozatot az érintettel igazolható módon közölni kell.

 

(4) Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.

 

(5) Az Elnökség hatáskörébe tartozik:

 

a) az éves tagdíj mértékének meghatározása az alakulás évében fizetendő éves tagdíj kivételével,

b) az Egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala.

c) az ügyrend elfogadása,

d) az etikai szabályok elfogadása,

e) tagfelvétel jóváhagyása,

f) tag kizárása a 4. § (9) bekezdésben foglaltak alapján

g) az Elnök utasítása a közgyűlés összehívására,

h) az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki beszámolókba, a közhasznúsági jelentésekbe, valamint a korábbi közgyűlési határozatokba való betekintés biztosítása az érdeklődők részére,

i) a közhasznúsági jelentés tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése

j) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

 

(6) A Közgyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik az elnökségi tagság a tag halálával és lemondásával is, amely esetekben a Közgyűlés új elnökségi tagot választ. Az időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól.

 

(7) Az Elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők személye megállapítható.

 

 

 

 

8. § Az Elnök

 

 

(1) Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással alakuláskor  3 későbbiekben 5 év időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletre önállóan jogosult vezetője. A bankszámla feletti rendelkezési jogot az Elnök és egy Elnökségi Tag gyakorolja.

 

(2) Az Elnök hatásköre és feladatai:

– az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése,

– a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett,

– az elnökségi ülések előkészítése és levezetése,

– az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt,

– éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése

– amennyiben ez mások vagy az Egyesület jogát vagy jogos érdekét nem sérti vagy veszélyezteti, a Közgyűlés és az Elnökség által meghozott határozatokat valamint az Egyesület beszámolóit az Egyesület internetes honlapján nyilvánosságra hozza.

–  Az Elnök tevékenységét társadalmi munkában végzi.

 

 

 

9. §. Az Alelnök

 

(1) Az Alelnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással alakuláskor  3 későbbiekben 5 év időtartamra választott  tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletre az Elnök akadályoztatása esetén  jogosult vezetője. A bankszámla feletti rendelkezési jogot az Elnök mellett másodikként gyakorolja.

 

(2) Az Alelnök hatásköre és feladatai:

 

–  az Elnök akadályoztatása esetén helyettesíti az Elnököt, és ellátja annak feladatait,

– az Alelnök látja el az egyesület napi ügyeinek intézését, a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtását intézi és koordinálja,

–   a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel történő közlése,

– gondoskodik a szükséges közlemények nyilvánosságra hozataláról, gondoskodik az egyesület által kiírt pályázatok meghirdetéséről,

–  szervezi az egyesület nevében a javára történő adománygyűjtést.

–  az Alelnök tevékenységét társadalmi munkában végzi.

 

 

 

10. § A Titkár

 

 

(1) A Titkár a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással alakuláskor  3 későbbiekben 5 év időtartamra választott  tisztségviselő, aki az Egyesület gazdasági ügyeinek a képviseletére jogosult. A bankszámla feletti rendelkezési jogot az Elnök mellett másodikként gyakorolja.

(2) A Titkár hatásköre és feladatai:

 

–  az Egyesület közgyűlésének és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható,

–  gondoskodik az állami és területi jegyek időben történő beszerzéséről,

–  beszedi az egyesületi tagdíjat és értékesíti a horgásztagok részére az állami és területi jegyeket,

–  kezeli az egyesület működése során felhalmozott vagyont, a házi pénztárt, a készpénz csekket, az elszámolási utalványt,

–  az egyesület szerveinek határozata alapján folyamatosan intézi az egyesület ügyeit, ügyintézéséről az Elnökséget folyamatosan tájékoztatja.

 

 

 

11. § Elnökségi tagok

 

 

 Az Elnökségi tagok, két fő,  a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással alakuláskor  3 későbbiekben 5 év időtartamra választott  tisztségviselők, akiket az Egyesület horgász illetve turisztikai  részének  képviseletére választ a Közgyűlés.

 

 

 

12. § A Felügyelő Bizottság

 

 

1.) A Felügyelő Bizottság feladata az Egyesület alapszabályban rögzített tevékenységének, gazdálkodásának folyamatos ellenőrzése és a közhasznú tevékenység felügyelete. Működéséért a közgyűlésnek felel.

 

2.) A Felügyelő Bizottság a tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

 

3.) A Felügyelő Bizottság 3 tagját  a Közgyűlés választja egyszerű szótöbbséggel titkos szavazással alakuláskór 3 későbbiekben 5 év időtartamra.

 

4.) A Felügyelő Bizottság Elnökét a megválasztott tagok maguk közül jelölik ki.

 

5.) A Felügyelő Bizottság elnökét az Egyesület választott testületeinek üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni.

 

6.) A Felügyelő Bizottság szükség szerint de évente legalább egyszer ülésezik, mely ülést a Felügyelő Bizottság elnöke a tervezett időpont előtt legalább 8 nappal írásban hív össze a napirend egyidejű írásbeli közlésével.

A bizottsági ülések nyilvánosak, amennyiben ez az Egyesület vagy mások jogát, jogos érdekét nem veszélyezteti.

Zárt ülés elrendeléséről az előző bekezdésben foglalt indokok alapján a Felügyelő Bizottság elnöke jogosult dönteni.

A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a bizottság elnökének szavazata dönt. Munkarendjét maga határozza meg.

A határozatokat az érintettekkel a Felügyelő Bizottság elnöke közli írásban.

A határozatokat az egyesület Titkára által vezetett Határozatok Könyvébe kell behelyezni. A Határozatok Könyvének tartalmára az Alapszabály 10.§-ának 2.) pontjában foglalt rendelkezések az irányadók.

A határozatok nyilvánosságra hozatala a 9. § (2) pontja szerit történik.

7.) A Felügyelő Bizottság munkájáról és megállapításairól írásban tartozik a Közgyűlést tájékoztatni.

8.) A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a.) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetőszerv döntését teszi szükségessé.

b.) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

 

9.) Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezetőszerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.

 

10.) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

 

11.) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

- a vezető szerv elnöke vagy tagja,

- a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

- a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást.

 

 

 

13. § Az Egyesület működése és gazdálkodása

 

 

(1) Az Egyesület mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.

 

(2) Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb jövedelmekből gazdálkodik.

 

(3) A tagdíj összegét, befizetésének módját az Elnökség határozza meg az alakulás évében fizetendő tagdíj kivételével. A tagok tagdíj-befizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

 

(4) Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.

 

(5) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.

 

(6) Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-készítési kötelezettsége nincsen.

 

 

(7) Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivé-telével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a

támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az Egyesület mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

 

(8) Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzá-tartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

 

(9) Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

 

(10) Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.

 

(11) Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az 1997. évi CLVI. törvény 18-20. §-ai az irányadók. Az Egyesület köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben legkésőbb június 30. napjáig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosságszámára elérhető módon közzétenni.

– a közhasznúsági jelentés tartalmazza:

·        a számviteli beszámolót,

·        a költségvetési támogatás felhasználását,

·        a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,

·        a cél szerinti juttatások kimutatását,

·        a központi költségvetési szervtől, a helyi önkormányzattól, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,

·        a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

 

 

(12) Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető módon folytathat.

 

(13) Az Egyesület működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet.

 

 

 

(14) Az Egyesület működése során keletkezett iratokba a betekintés lehetőségét az Egyesület elnöke biztosítja az érdeklődő részére munkanapokon előzetesen egyeztetett időpontban az Egyesület székhelyén, felügyelet mellett. Az Egyesület közhasznúsági jelentéséről az érdeklődő a költségek megtérítése mellett másolatot kérhet.

 

14. § Az Egyesület képviselete

 

 

(1) Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli, a (2) pontban foglalt kivétellel.

 

(2) Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök és egy további elnökségi tag együttesen jogosult rendelkezni .

 15. § Az Egyesület megszűnése

 

 

(1) Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel való egyesülését kimondja.

 

(2) Megszűnik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.

 

(3) Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell fordítani. A hitelezők kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a Közgyűlés dönt.

 

(4) A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

 

 

 

16. § Záró rendelkezések

 

(1) A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvény-könyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.

 

(2) Az Egyesület Alapszabályát az alapító tagok a 2012. március 7. napján a 6640 Csongrád Gróf Andrássy Gyula utca 17/a  szám alatt tartott Alakuló Közgyűlésen egyhangú határozattal jóváhagyták.

 

(3) Az Egyesület Alapszabályát a Csongrád Megyei Bíróságnak az Elnök a nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.

 

 

Kelt: Csongrád, 2012. március 7.

 

 

                                                                                 ........................................

                                                                                               Elnök 

Vissza